Regulamin

Regulamin sklepu


1.Postanowienia ogólne

1.1 Właścicielem i Administratorem sklepu internetowego fotnart.pl jest:

Drukarnia Wielkoformatowa CITYDRUK Sp. z o.o.

58-302 Wałbrzych, ul. Parkowa 4

tel./fax 74 842 67 63; tel. 74 842 48 26

NIP 886-25-64-733,

Regon 891123681

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Nr KRS 0000113717, Wysokość Kapitału Zakładowego 50 500,00 PLN

Zwana dalej „Administratorem” .

 

1.2 Sklep Drukarni Wielkoformatowej CITYDRUK Sp. z o.o., zwany dalej „Sklepem”, dostępny jest pod adresem http://www.fotnart.pl 

 

1.3 Prawa autorskie Administratora

Strona www.fotnart.pl  podlega ochronie prawem autorskim oraz prawem własności intelektualnej. Teksty, zdjęcia i grafiki zawarte na stronie Sklepu należą do Drukarni Wielkoformatowej Citydruk Sp. z o.o. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.fotnart.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

 

1.3 Regulamin Sklepu zawiera informacje dotyczące:

 • zasad rejestracji i korzystania z oferty sklepu oraz zarządzania danymi Użytkowników,
 • procedury zamówień,
 • procedury reklamacji,
 • warunków technicznych, dotyczących realizacji zleceń w ramach zamówień sklepowych (m.in. specyfikacje techniczne, regulujące przygotowanie i przesyłanie plików do druku),
 • odpowiedzialność Administratora

2. Rejestracja i korzystanie z oferty handlowej Sklepu

2.1 Korzystanie z oferty handlowej, znajdującej się na stronie Sklepu, oznacza akceptację postanowień zawartych w Regulaminie Sklepu i jednocześnie postanowień Ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

 

2.2 Z oferty handlowej Sklepu mogą korzystać wyłącznie osoby, które wypełniając stosowny formularz rejestracyjny, dostępny na stronie Sklepu, stały się posiadaczami konta, czyli pełnoprawnymi Użytkownikami Sklepu.

 

2.3 Użytkownik ma pełny dostęp do danych osobowych, wprowadzonych w trakcie procesu rejestracji, co oznacza, że przez cały okres posiadania konta możliwe jest dowolne poprawianie i modyfikowanie danych z zastrzeżeniem, że zamierzona modyfikacja danych została wcześniej zgłoszona pisemnie przez Użytkownika konta na adres Administratora: foto@fotnart.pl

 

2.4 Administrator zastrzega sobie prawo do:

 • usunięcia konta Użytkownika w przypadku nie przestrzegania postanowień regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy, poprzedzonej pisemną rezygnacją Użytkownika konta, przesłaną  na adres Administratora: foto@fotnart.pl,
 • przechowywania danych Użytkownika, podanych przez Niego w procesie rejestracji oraz wszystkich danych, dotyczących złożonych zamówień, nawet w sytuacji, gdy Jego konto zostało usunięte.

3.Procedura zamówień

3.1 Zamówienia mogą być składane tylko i wyłącznie przez Użytkowników Sklepu, a więc osoby, które w procesie rejestracji utworzyły i posiadają indywidualne konto Użytkownika Sklepu.

 

3.2 Dodanie produktu/ produktów do koszyka zamówień, a następnie wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia, będącego dalszą częścią procedury zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem produktu/usługi.

 

3.3 Zamówienie realizowane jest tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy Użytkownik:

 • złożył zamówienie (zgodnie z postanowieniem niniejszego Regulaminu, określonym w p.3.2),
 • przesłał (zgodnie z procedurą podaną na stronach Sklepu lub w sposób uzgodniony z Administratorem) plik lub pliki graficzne niezbędne do realizacji zamówienia (chyba, że uzgodniono w odrębnych, udokumentowanych na piśmie, ustaleniach tworzenie plików graficznych przez Administratora dla potrzeb realizacji zamówienia),
 • opłacił zamówienie (system płatności „on line” lub przelewem tradycyjnym na podstawie odrębnie przesłanej faktury VAT),

3.4 Zamówień na stronie Sklepu można dokonywać  24 godziny na dobę , 7 dni w tygodniu.

 

3.5  Czas realizacji zamówienia, określony indywidualnie w zakładce każdego, dostępnego na stronie Sklepu, produktu/usługi liczony jest od momentu akceptacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia (w tym akceptacji pliku graficznego) i zaksięgowania należności, wynikającej z dokonanego zamówienia, na koncie Administratora.

 

3.6 Zamówienia wykraczające poza  ofertę Sklepu, będą realizowane zgodnie indywidualnie ustalonymi procedurą i terminami, udokumentowanymi w trakcie korespondencji pomiędzy  Administratorem a Użytkownikiem Sklepu.

 

3.7 Oryginał faktury za zakupiony i zapłacony towar jest przesyłana wraz z zamówieniem na adres wskazany przez Użytkownika konta, jako adres dostawy, chyba, że dokonano innych ustaleń w korespondencji e-mail.

 

3.8 Zamówienia które:

 • nie zostały opłacone,
 • nie mogą być realizowane z uwagi na brak plików do druku,
 • i są starsze niż 30 dni będą automatycznie usuwane.

4. Reklamacje

4.1 Reklamacja może być składana przez pełnoprawnego Użytkownika Sklepu fotnart.pl, który dokonał zakupu produktu/usługi, a zamówione zlecenie zostało zrealizowane. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, z podaniem przyczyn (informacje, zdjęcia wad/ usterek itp.) na adres Administratora: foto@fotnart.pl

 

4.2 Informacje, które bezwzględnie należy podać w zgłoszeniu reklamacyjnym:

- numer zlecenia, którego dotyczy reklamacja oraz nazwa Użytkownika,  który złożył reklamowane zlecenie,

- dokładny opis niezgodności (jeśli istnieje możliwość – udokumentowanie fotograficzne)

 

4.3. Każda zgłoszona reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie, stąd forma rozpatrzenia realizacji reklamacji (naprawa/wymiana towaru itp.) podawana jest w odpowiedzi zwrotnej do Użytkownika.

 

4.4 Reklamacje można składać do 7 dni od momentu dostawy. Po upływie wskazanego czasu reklamacja nie będzie rozpatrywana.

 

4.5 Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze w godz. 8:00 - 16:00.

 

4.6 Każda reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 24h od momentu wpłynięcia zgłoszenia.

 

4.7 Reklamacja przesyłki, dotycząca uszkodzenia lub częściowej utraty towaru w wyniku transportu powinna być dokonana na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru w obecności kuriera, który jest zobligowany do sporządzenia protokołu szkody. Reklamacja przesyłki powinna być zgłoszona pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Użytkownik sklepu, który zgłasza reklamację zobowiązany jest do pozostawienia reklamowanej przesyłki do dyspozycji Administratora  do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

 

Zgłoszenie reklamacji po upływie 7 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.

 

4.8 Reklamacja terminu dostawy/ opóźnienie przesyłki wymaga odnotowania tego faktu na liście przewozowym w obecności kuriera. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (informacji o przyczynie powinien udzielić kurier). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przesyłka wraca do Administratora sklepu na koszt Użytkownika. Przesyłka, której nie dostarczono do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od przyjętego terminu dostawy, uważana jest za utraconą.

 

4.9 Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi dostawy przez firmę kurierską muszą być dokonywane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od zgłoszenia wyłącznie przez Administratora Sklepu.

 

4.10 Reklamacjom nie podlegają zlecenia, które, pomimo uwag Administratora dotyczących jakości lub zawartości merytorycznej plików graficznych, zostały zgodnie z żądaniem Użytkownika wykonane. Żądanie realizacji zlecenia mimo zgłaszanych błędów powinno być dokonane w formie pisemnej na adres: foto@fotnart.pl

 

5. Specyfikacja techniczna plików do druku

5.1 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w plikach przesłanych przez Użytkownika do realizacji zlecenia. Materiały zawierające treści niezgodne z obowiązującym prawem mogą być przez Administratora odrzucone.

 

5.2 Administrator nie dokonuje poprawek, modyfikacji plików przesłanych przez Użytkownika do realizacji zlecenia, chyba, że dokonano odrębnych ustaleń.

 

5.3 Pliki do druku powinny być przygotowane zgodnie ze specyfikacją techniczną, obowiązującą dla danego produktu. Administrator nie bierze odpowiedzialności za złe przygotowanie plików oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.

 

5.4 Wszystkie uzgodnione poprawki plików przesyłane są przez Administratora do akceptacji Użytkownika. Termin wykonania zlecenia liczony jest wówczas od momentu otrzymania od akceptacji. Korespondencja prowadzona jest za pośrednictwem poczty elektronicznej Administratora (foto@fotnart.pl) a adresem Użytkownika, zdefiniowanym dla Jego konta.

 

5.5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za pliki graficzne wstawione na jego serwer ftp zgodnie z instrukcją dostępną na stronie Sklepu.

 

5.6 Administrator zastrzega sobie prawo do nie archiwizowania plików graficznych przekazywanych przez Użytkownika. Będą one usuwane z serwera ftp po 30 dniach od ich przesłania.

 

6. Odpowiedzialność Administratora

6.1 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • wykonanie zlecenia na podstawie plików przekazanych przez Użytkownika, które zawierają błędy w treści lub błędy techniczne, wynikające z niezastosowania się do określonych specyfikacji technicznych danego wyrobu,
 • wykonanie zlecenia na podstawie pliku zaakceptowanego przez klienta a zawierającego błędy techniczne lub merytoryczne;
 • opóźnienia w realizacji zlecenia, będącego efektem braku materiałów lub poprawnych informacji, które winien przedstawić lub przesłać Użytkownik,
 • opóźnienie w księgowaniu należności (a tym samym realizacji zlecenia), związane z terminem przekazywania środków pomiędzy płatnikiem a systemem Płatności.pl,
 • reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia dostawy, realizowanego przez firmę kurierską, które nie były zgłoszone i rozpatrywane zgodnie z wymogami określonymi w p.4.7, 4.8 i 4.9 Regulaminu Sklepu.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.   Zamknij